Informace a souhlas se zasíláním emailových newsletterů

Informace a souhlas se zasíláním emailových newsletterů
INFORMACE A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
za účelem zasílání e-mailových newsletterů společnosti VELTA Free Shop s.r.o.

I. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů v souvislosti se zasíláním obchodních sdělení - e-mailového newsletteru společnosti VELTA Free Shop s.r.o.

1. Kdo je správce Vašich osobních údajů?
Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů, je naše společnost, tedy:
VELTA Free Shop s.r.o.
IČ: 0211 60 803
se sídlem Revoluční 762/13, 110 00 Praha 1
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 221996

2. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?
Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“). Zpracovávání Vašich osobních údajů provádíme na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání e-mailového newsletteru naší společnosti. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat. E-mailový newsletter naší společnosti Vám zasíláme na základě Vašeho souhlasu se zasíláním obchodních sdělení naší společnosti ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, který jste vyslovili zaškrtnutím pole „Ano, souhlasím se zasíláním e-mailového newsletteru“. Zpracování Vašich osobních údajů probíhá proto, abychom Vás mohli pravidelně informovat o nových nabídkách, akcích a činnostech naší společnosti prostřednictvím e-mailového newsletteru a dalších obchodních sdělení, provádět marketingové analýzy a zkvalitňovat tak naše služby. Vaše osobní údaje zpracováváme od udělení souhlasu s jejich zpracováním, do okamžiku, kdy je tento souhlas odvolán nebo je zrušen odběr e-mailového newsletteru. Poté uchováváme Vaše údaje jen po dobu nezbytně nutnou pro technické zajištění jejich odstranění z našich databází. Dále uchováváme pouze ty z Vašich osobních údajů, které jsou nezbytné pro uplatnění našich práv a plnění našich povinností, nebo u kterých to vyžadují jiné právní předpisy. Při zpracovávání Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo.

3. Které Vaše osobní údaje zpracováváme?
Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme získali přímo od Vás a které jste nám poskytli při přihlášení k zasílání e-mailového newsletteru prostřednictvím naší webové stránky, v rozsahu:
• Vaše jméno a příjmení;
• Vaše e-mailová adresa.

Tyto Vaše osobní údaje zařazujeme do databáze kontaktů pro zasílání e-mailového newsletteru, dále je v databázi evidujeme a využíváme je pouze za účelem zasílání e-mailového newsletteru naší společnosti a za účelem našeho interního marketingového zpracování a analýzy s cílem přizpůsobit naši nabídku Vašim potřebám a zkvalitnit poskytované služby. Díky poskytnutí Vašich osobních údajů Vám můžeme zasílat e-mailový newsletter a další obchodní sdělení naší společnosti a informovat Vás o akčních nabídkách.

4. Jak chráníme Vaše osobní údaje?
Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. V naší společnosti platí přísná pravidla stanovující, který zaměstnanec či útvar může mít přístup k Vašim osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat. V případě předání Vašich osobních údajů mimo naši společnost externím zpracovatelům jsme zajistili odpovídající úroveň ochrany jejich zabezpečení dle příslušných právních předpisů.

5. Komu dalšímu poskytujeme Vaše osobní údaje a proč?
Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme nikomu mimo naši společnost s výjimkou případů, kdy:
• máme Váš výslovný souhlas,
• ukládá nám to nebo nás k tomu opravňuje právní předpis (například v případě požadavků orgánů činných v trestním řízení),
• některou z marketingových agend pro nás zajišťuje externí zpracovatel
Vaše osobní údaje nepředáváme do zemí mimo Evropskou unii.

6. Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?
Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte následující práva, která vůči naši společnosti můžete uplatnit:
• právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání Vašich osobních údajů naší společností a na přístup ke všem osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme;
• právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
• právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;
• právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
• právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci.
Máte rovněž právo kdykoliv odvolat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvolat svůj souhlas můžete jednoduše prostřednictvím pole „Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů/ Unsubscribe from the email list“, jež je v závěru každého z našich emailových newsletterů. Vaše práva na ochranu osobních údajů naše společnost plně respektuje. V případě jejich uplatnění, nebo pokud budete mít jakékoliv dotazy týkající se námi prováděného zpracování Vašich osobních údajů, obracejte se prosím na:

Kontaktní osoba: Marketingový specialista
adresa: Na Petřinách 10, Praha 6, 162 00
telefon: 725 503 158
email: info@veltafreeshop.cz

Pokud se budete domnívat, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:
Úřad pro ochranu osobních údajů
IČ: 70837627
se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
www: https://www.uoou.cz

II. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zaškrtnutím pole souhlasu prohlašuji, že jsem se seznámil s výše uvedenými informacemi o zpracování osobních údajů a na základě toho souhlasím s tím, aby správce, kterým je VELTA Free Shop s.r.o., zpracovával mé osobní údaje pro účely zasílání e-mailového newsletteru a s tím souvisejících marketingových činností s cílem zkvalitňování služeb společnosti VELTA Free Shop s.r.o. po dobu a za podmínek shora uvedených. Souhlasím rovněž s tím, aby mé osobní údaje byly předány ke zpracování za stanoveným účelem příslušným zpracovatelům. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen svobodně, dobrovolně, ničím nepodmíněně a informovaně po seznámení s informacemi o zpracování osobních údajů.