Informační memorandum o zpracování osobních údajů pro členy věrnostního zákaznického programu VELTA BONUS CLUB

Informační memorandum o zpracování osobních údajů pro členy věrnostního zákaznického programu VELTA BONUS CLUB
Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů ve věrnostním zákaznickém programu VELTA BONUS CLUB.

1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?
Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů, je naše společnost, tedy:
VELTA Free Shop s.r.o., IČ: 0211 60 803 se sídlem Revoluční 762/13, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 221996.

2. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?
Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“). Zpracovávání Vašich osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli a na jejímž základě jste se stali členem programu VELTA BONUS CLUB. Zpracování Vašich osobních údajů probíhá proto, abychom Vám mohli poskytovat výhody z Vašeho členství v programu VELTA BONUS CLUB, poskytovat další služby s tímto členstvím související a informovat Vás o nich.
Veškeré Vaše osobní údaje zpracováváme:
• na základě smlouvy o Vašem členství v programu VELTA BONUS CLUB.

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání Vašeho členství v programu VELTA BONUS CLUB. Po jeho ukončení uchováváme pouze ty z Vašich osobních údajů, které jsou dále nezbytné pro uplatnění našich práv a plnění našich povinností nebo u kterých to vyžadují jiné právní předpisy. Při zpracovávání Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.

3. Které Vaše osobní údaje zpracováváme?
Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme získali přímo od Vás a které jste nám poskytli:
• při uzavírání smlouvy o Vašem členství v programu VELTA BONUS CLUB na registračním formuláři v přihlášce k členství v programu VELTA BONUS CLUB, zejména Vaše jméno, příjmení, e-mail, datum narození, adresu a další údaje, které jste dobrovolně uvedli; dále
• v souvislosti se svým členstvím v programu VELTA BONUS CLUB, např. údaje k čerpání výhod programu VELTA BONUS CLUB; a dále
• v souvislosti se zasíláním e-mailového newsletteru členům klubu zpracováváme jako osobní údaj Vaši e-mailovou adresu.
Vaše osobní údaje zařazujeme do databáze členů programu VELTA BONUS CLUB, dále je v databázi evidujeme a přiřazujeme k nim další údaje, které nám dále v rámci členství v klubu poskytnete. To vše za účelem fungování věrnostního zákaznického programu VELTA BONUS CLUB a poskytování výhod z účasti v něm plynoucích.

4. Jak chráníme Vaše osobní údaje?
Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. V naší společnosti platí přísná pravidla stanovující, který zaměstnanec či útvar může mít přístup k Vašim osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat. V případě předání Vašich osobních údajů mimo naši společnost externím zpracovatelům jsme zajistili odpovídající úroveň ochrany jejich zabezpečení dle příslušných právních předpisů.

5. Komu dalšímu poskytujeme Vaše osobní údaje a proč?
Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme nikomu mimo naši společnost s výjimkou případů, kdy:
• máme Váš výslovný souhlas;
• ukládá nám to nebo nás k tomu opravňuje právní předpis (například v případě požadavků orgánů činných v trestním řízení);
• některou z agend pro nás zajišťuje externí zpracovatel.
Vaše osobní údaje nepředáváme do zemí mimo Evropskou unii.

6. Jaká práva máte ke svým sobním údajům?
Ve vztahu ke svým osobním údajům máte následující práva, která vůči naši společnosti můžete uplatnit:
• právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání Vašich osobních údajů naší společností a na přístup ke všem osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme;
• právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
• právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;
• právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
• právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci.
Vaše práva na ochranu osobních údajů naše společnost plně respektuje. Informace související se zpracováním Vašich osobních údajů jsou také dostupné na našich internetových stránkách www.veltafreeshop.cz/gdpr-memorandum. V případě jejich uplatnění, nebo pokud budete mít jakékoliv dotazy týkající se námi prováděného zpracování Vašich osobních údajů, obracejte se prosím na:
Kontaktní osoba: Správce věrnostního programu, adresa: Na Petřinách 10, Praha 6, 162 00 telefon: 725 503 158, e-mail: info@veltafreeshop.cz

Pokud se budete domnívat, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je: Úřad pro ochranu osobních údajů, IČ: 70837627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 www: https://www.uoou.cz