DATENSCHUTZ – Ochrana osobních ůdajů

DATENSCHUTZ
Einleitung
Wir bedanken uns für Ihren Besuch auf den Internetseiten der Gesellschaft VELTA Free Shop, s.r.o.
Unsere Gesellschaft kümmert sich langfristig und systematisch um den Schutz personenbezogener Daten und der Privatsphäre der Besucher unserer Internetseiten, einschließlich der Nutzer von zusammenhängenden Anwendungen, die für Kundenaktionen und Kundenprogramme, genutzt werden.

Alle von unserer Gesellschaft in diesem Bereich angenommenen und umgesetzten Abläufe und Maßnahmen gehen dabei konsequent von der betreffenden Rechtsregelung aus, insbesondere dem Gesetz Nr. 101/2000 Slg. über den Schutz personenbezogener Daten und dem Bürgerlichen Gesetzbuch Nr. 89/2012 Slg.

In Bezug auf mögliche Änderungen der Rechtsregelung im Bereich Datenschutz behalten wir uns hiermit – als Verwalter personenbezogener Daten – die Möglichkeit vor, diese Erklärung zu ändern bzw. in Einklang mit der jeweiligen Änderung der Rechtsregelung anzupassen.

Gegenstand und Umfang des Schutzes und der Verarbeitung personenbezogener Daten
Als personenbezogene Daten, die von unserer Gesellschaft im Sinne des Gesetzes Nr. 101/2000 Slg. über den Schutz personenbezogener Daten (nachfolgend nur „Gesetz“) verarbeitet und geschützt werden bzw. verarbeitet und geschützt werden können, gelten Informationen, auf deren Grundlage eine natürliche Person (die betroffene Person) direkt oder indirekt identifiziert werden kann. Es handelt sich in der Regel um den Vor- und Nachnamen, die Wohnadresse und das Geburtsdatum. Als personenbezogene Daten können jedoch auch z.B. die Telefonnummer oder die E-Mail-Adresse erachtet werden.

Von unserer Gesellschaft werden dabei in Einklang mit dem Gesetz nur solche Daten erhoben und verarbeitet, die für den vorgesehenen Zweck erforderlich sind, und zwar nur für die Dauer und in dem Umfang, wie es für die Erfüllung dieses Zwecks erforderlich ist. Die uns von Ihnen zur Verfügung gestellten und von uns verarbeiteten Daten werden zur Verbesserung der Qualität unseres Vertriebs und der zusammenhängenden Dienstleistungen sowie auch zu Marketing- oder sonstigen geschäftlichen Zwecken verarbeitet. Eine nachträgliche Änderung des Zwecks, für den Sie uns Ihre Daten zur Verfügung gestellt haben, ist ausgeschlossen.

Allgemein gilt, dass für die Nutzung unserer Internetseiten keine Zutritts- bzw. Zugangsinformationen oder Angaben eingegeben werden müssen, die den Charakter personenbezogener Daten haben könnten. Personenbezogene Daten müssen nur angegeben werden, wenn eine Rückmeldung oder eine weitere Kommunikation erforderlich sind oder falls schriftliche Informationen oder Mitteilungen übermittelt werden müssen.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten jeder betroffenen Person, d.h. insbesondere von Mitgliedern eines Kundenprogramms oder von Gewinnspiel-Teilnehmern, erfolgt nur auf Grundlage einer vorherigen schriftlichen informierten Zustimmung im Sinne der Bestimmung des § 5 des Gesetzes. Diese Zustimmung kann dabei jederzeit widerrufen werden.

Unsere Gesellschaft erfüllt bei und im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten alle Pflichten, die ihr als Verwalter personenbezogener Daten nach dem Gesetz auferlegt werden.

Sicherheit bei der Verarbeitung personenbezogener Daten

Bei jedweder Verarbeitung personenbezogener Daten legen wir großen Wert darauf, dass die Sicherheit bei der Datenverarbeitung wirksam gewährleistet wird, und zwar insbesondere durch technische Maßnahmen und eine Absicherung der Internetseiten sowie durch verbindliche interne Abläufe und betriebliche Regeln für die Erhebung und Aufbewahrung personenbezogene Daten sowie durch Verschwiegenheit der Mitarbeiter.

Sollte im konkreten Fall ein Dritter – Auftragsverarbeiter - mit der Verarbeitung personenbezogener Daten von uns beauftragt werden, ist diese Verarbeitung ausführlich in dem Vertrag über die Verarbeitung personenbezogener Daten geregelt, der in Einklang mit dem Gesetz genaue technische und organisatorische Regeln für einen wirksamen Schutz personenbezogener Daten festlegt.

Cookies

Zur Verbesserung der Qualität unseres Online-Angebots sowie der elektronischen Kommunikation mit den Kunden und den Mitgliedern der Kunden- und Treueprogramme verwenden wir unter anderem auch Cookies.

Cookies sind kleine Textdateien, die auf ihrem Rechner (PC), Tablet oder Smartphone abgelegt werden. Diese Dateien ermöglichen uns, die Voraussetzungen für eine optimale Funktionsweise unserer Internetseiten für unsere Kunden (Benutzer) zu schaffen und unser Angebot sowie die Kommunikation mit Ihnen weiterhin zu verbessern. In dieser Hinsicht ist jedoch darauf hinzuweisen, dass durch die Verwendung von Cookies es keinesfalls möglich ist, auf einen PC oder ein anderes Kommunikationsmittel zuzugreifen, und dass Cookies ferner nicht zu einer jedweden Verarbeitung personenbezogener Daten über den gesetzlichen Rahmen hinaus verwendet werden.

Sie haben jederzeit das Recht und die Möglichkeiten, die Cookies abzulehnen und diese an ihrem PC zu deaktivieren/auszuschalten.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Úvod
Děkujeme, že jste navštívili webové stránky společnosti VELTA Free Shop, s.r.o.
Naše společnost soustavně dbá na ochranu osobních údajů a soukromí návštěvníků svých webových stránek. Všechny postupy a opatření naší společnosti přijaté a realizované v této oblasti, přitom důsledně vycházejí z dotčené platné právní úpravy, zejména ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a z občanského zákoníku, č. 89/2012 Sb.

Vzhledem k možným změnám právní úpravy v oblasti ochrany osobních údajů si tímto vyhrazujeme – jako správce osobních údajů – možnost toto prohlášení změnit, resp. upravit v souladu s příslušnou změnou právní úpravy.

Předmět a rozsah ochrany a zpracování osobních údajů
Osobními údaji, které jsou nebo mohou být naší společností zpracovávány a chráněny ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon“), jsou informace, na základě kterých lze přímo nebo nepřímo identifikovat fyzickou osobu (subjekt údajů). Zpravidla jde o její jméno a příjmení, adresa bydliště a datum narození, ale osobním údajem může být například i telefonní číslo nebo e-mailová adresa.

Naše společnost přitom v souladu se Zákonem shromažďuje a zpracovává výhradně ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro stanovený účel, a to pouze po dobu a v rozsahu nezbytném pro naplnění takového účelu. Údaje, které nám poskytujete a jež zpracováváme, jsou zpracovávány pro účely zkvalitnění našeho prodeje a souvisejících služeb, jakož i pro marketingové a jiné obchodní účely. Dodatečná změna účelu, pro který jste nám své osobní údaje poskytli, je vyloučena.

Obecně platí, že k využívání webových stránek naší společnosti není třeba zadávat žádné vstupní či přístupové informace a údaje, které by mohly mít povahu osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je tak třeba pouze v nezbytných případech, kdy je vás třeba zpětně kontaktovat anebo s vámi dále komunikovat, včetně zasílání písemných informací a sdělení apod. Ke zpracování osobních údajů každého subjektu údajů, tj. zejména členů/ účastníků zákaznických programů nebo soutěží, dochází pouze na základě jeho předchozího písemného informovaného souhlasu ve smyslu ustanovení § 5 Zákona. Tento souhlas přitom můžete vzít kdykoliv zpět. Při zpracování osobních údajů a v souvislosti s ním plní naše společnost všechny povinnosti správce osobních údajů dle Zákona.

Cookies
Za účelem zkvalitňování naší Online nabídky a zlepšování elektronické komunikace se zákazníky a členy zákaznických a věrnostních programů využíváme kromě jiného i soubory Cookies.

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány na vašich osobních počítačích (PC), tabletech nebo smartphonech.
Tyto soubory nám přitom umožňují vytvořit předpoklady pro optimální fungování našich webových stránek vůči zákazníkům (uživatelům) a dále zlepšovat naši nabídku a komunikaci s vámi.

Cookies v žádném případě nedovolují přístup do PC nebo jiného komunikačního prostředku a nejsou ani používány k jakémukoli shromažďování osobních údajů mimo rámec Zákona. Máte kdykoliv právo a možnost funkci Cookies odmítnout a tuto na svém PC zrušit/ vypnout.